Marka Donum Naturea powstała w 2011 r., na bazie doświadczeń z branży farmaceutycznej i kosmetycznej oraz zebranych informacji dotyczących potrzeb ludzkich w dziedzinie suplementacji.

Regulamin sklepu

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaj, zakres i warunki sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: www.greenburry.pl, oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nox Trade Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-292) przy ul. Maszynowa 1/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000740305 posługującą się nr NIP: 7010832929, REGON: 380807952, Biuro Handlowe: REDUTA BUSINESS CENTER – BIURA II; AL. JEROZOLIMSKIE 148 LOK. 44A; 02-326 WARSZAWA, zwaną dalej „Sklepem Donum Naturea” lub „Sklepem”.

2.Niniejszy Regulamin obowiązuje w zakresie umów sprzedaży towaru zawieranych od dnia 25 grudnia 2014 r. Zasady postępowania dotyczące umów zawartych przed tą datą znajdują się regulaminie archiwalnym.

 1. Przed dokonaniem zakupu Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i wyjaśnić ze Sklepem ewentualne wątpliwości. Wysłanie zamówienia wymaga zaakceptowania Regulaminu.
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do warunków i zasad sprzedaży towarów przez Sklep , świadczenia usług drogą elektroniczną oraz do ewentualnych reklamacji, stosuje się obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2004 r., Nr 96, poz. 959 z późn.zm.).
 3. Wszelkie wątpliwości i pytania należy kierować na adres mailowy: kontakt@donumnaturea.com . Do dyspozycji Klientów w godzinach 11.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych) pozostaje również konsultant Sklepu Donum Naturea pod numerem telefonu komórkowego +48 535 988 911.
 4. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie na stronie donumnaturea.com oraz w Biurze Handlowym: REDUTA BUSINESS CENTER – BIURA II; AL. JEROZOLIMSKIE 148 LOK. 44A; 02-326 WARSZAWA. Regulamin może zostać również na żądanie Klienta przesłany nieodpłatnie na podany przez niego adres mailowy lub pocztą tradycyjną – po otrzymaniu przez Sklep zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem.
 5. Regulamin przeznaczony jest wyłącznie do użytku Klientów Sklepu w celu dokonywania zakupów w Sklepie Donum Naturea i zgłaszania ewentualnych reklamacji i innych roszczeń. Treść Regulaminu podlega ochronie prawnej i nie jest dozwolone kopiowanie jej w całości lub w części w celach komercyjnych.
 1. Rodzaj i zakres sprzedaży
 2. Sklep Donum Naturea prowadzi detaliczną i hurtową sprzedaż bagażu podróżnego, toreb, torebek, teczek, pasków, neseserów, saszetek, portfeli i innych wyrobów skórzanych niemieckiej marki GreenBurry, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Sklep Donum Naturea dokonuje sprzedaży na rzecz konsumentów, w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) i innych osób (podmiotów), które dokonują zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również na rzecz przedsiębiorców, czyli osób dokonujących zakupu związanego z ich działalnością gospodarczą lub zawodową bez względu na ich formę organizacyjno-prawną; zwanych dalej „Klientami” lub odpowiednio w liczbie pojedynczej „Klientem”.
 4. Sklep prowadzi zarówno sprzedaż detaliczną, jak i hurtową, przez którą na potrzeby niniejszego Regulaminu rozumieć należy sprzedaż dużej ilości towarów w celu dalszej ich odsprzedaży odbiorcy końcowemu (konsumentowi). Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady sprzedaży detalicznej. Sprzedaż hurtowa dokonywana jest na zasadach każdorazowo uzgadnianych z kupującym.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami działalność prowadzona przez Sklep nie wymaga zezwoleń udzielanych przez organy administracji publicznej.

III. Opis towaru

 1. Sklep Donum Naturea sprzedaje towar nieużywany, fabrycznie nowy.
 2. Opis towaru następuje poprzez:
  1) zamieszczenie na stronie Sklepu wysokiej jakości kolorowych zdjęć każdego produktu, by widać było dokładnie jego wygląd i funkcjonalność;
  2) opis towaru wskazujący: jego przeznaczenie, wygląd oraz wagę.
 3. Na życzenie Klienta Sklep dokonana dodatkowych opisów i pomiarów oferowanego towaru, udzieli wyjaśnień, a także prześle dodatkowe zdjęcia towaru, o ile takimi będzie dysponować. Możliwe jest również obejrzenie towaru przed dokonaniem zakupu bezpośrednio w biurze handlowym Sklepu: REDUTA BUSINESS CENTER – BIURA II; AL. JEROZOLIMSKIE 148 LOK. 44A; 02-326 WARSZAWA, po skontaktowaniu się z obsługą Sklepu w celu umówienia spotkania.
 1. Zawarcie umowy sprzedaży
 2. Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez dodanie do tzw. „koszyka” wybranego towaru lub towarów ze Sklepu Donum Naturea i wypełnienie oraz wysłanie formularza zamówienia.
 3. Wysłanie zamówienia wymaga zaakceptowania Regulaminu. W razie wątpliwości co do treści Regulaminu Klient proszony jest o kontakt ze Sklepem w celu ich wyjaśnienia.
 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania zamówienia przez Sklep.
 5. Zawarcie każdej umowy sprzedaży towaru oraz każda wysyłka towaru potwierdzane są oddzielną wiadomością elektroniczną, przesyłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej po złożeniu zamówienia lub wysłaniu towaru. Jeżeli Klient w kontaktach ze Sklepem Donum Naturea posługuje się innym adresem elektronicznym niż ten, który podał podczas rejestrowania swojego konta w Sklepie Internetowym, to powinien zaznaczyć ten fakt w pierwszej wiadomości wysyłanej do Sklepu Donum Naturea po zakupie.
 6. Tuż po zakupieniu towaru należy potwierdzić zakup przez kliknięcie w link otrzymany w e-mailu zwrotnym.
 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną
 2. Od zawarcia umowy sprzedaży odróżnić należy poprzedzające tę czynność usługi świadczone drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć usługi takie jak:
  1) udostępnienie Regulaminu Sklepu,
  2) umożliwienie kontaktu ze Sklepem za pomocą sieci telekomunikacyjnej (Internetu),
  3) zapoznanie Klienta z dokładnym opisem towarów, a także z warunkami zawarcia umowy sprzedaży i dostarczenia towaru,
  4) zorganizowanie zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy użytkownik Internetu wyświetli stronę internetową Sklepu.
 4. Usługi świadczone przez Sklep drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Sklep wyłącznie w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 5. Klient w każdym czasie może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie strony internetowej Sklepu Donum Naturea.
 1. Płatność
 2. Ceny towarów są wyrażone w walucie polskiej i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 3. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki, które wynikają ze wskazanego przez Klienta sposobu dostarczenia przesyłki, a ich wysokość jest podana na stronie w zakładce ” Cennik dostaw” i w formularzu zamówienia. Podane ceny dostaw obowiązują jedynie dla dostaw na terenie Polski.
 4. Zakupione towary przesyłane są – zgodnie z wyborem Klienta – z paragonem fiskalnym  lub fakturą VAT. W przypadku braku dokonania wyboru faktury VAT przez Klienta, dołączany jest paragon fiskalny.
 5. Formy płatności akceptowane przez Sklep Donum Naturea są następujące:
  a. przelew bankowy na konto Sklepu (płatność z góry)
  b. gotówką przy odbiorze przesyłki (wysyłka za pobraniem)
  c. gotówką przy odbiorze osobistym towaru w Biurze Handlowym Sklepu
  d. płatność przez system płatniczy PayPal
  e. e-przelewem są za pośrednictwem DotPay.pl
  f. płatność online za pomocą karty płatniczej:
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

VII. Realizacja i wysłanie zamówienia

 1. Termin realizacji zamówienia towaru wynosi ok. 5 dni roboczych. W okresach przedświątecznych (w szczególności w grudniu) termin realizacji zamówienia może być dłuższy i wynosić ok. 7 dni roboczych.
 2. Wysyłka towaru następuje w pierwszy dzień roboczy (tj. z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) po dniu otrzymania zapłaty za towar na konto bankowe Sklepu. W przypadku, gdy Klient wybiera opcję płatności przy odbiorze przesyłki, towar wysyłany jest dnia roboczego następującego po dniu otrzymania formularza zamówienia z zadeklarowaną płatnością przy odbiorze przesyłki.
 3. W przypadku, gdy dany towar nie jest dostępny w magazynie, lecz jest dostępny w ofercie producenta marki Donum Naturea, Sklep na życzenie Klienta zamówi i sprowadzi do Polski ten towar w terminie indywidualnie uzgodnionym z Klientem. W takim przypadku Sklep pobiera zaliczkę wynoszącą 30% wartości zamówionego towaru.
 4. Przesyłki z zakupionym towarem wysyłane są według wyboru Klienta:
  1) za pośrednictwem kuriera – przesyłką zwykłą lub pobraniową,
  2) za pośrednictwem paczkomatów InPost – przesyłką zwykłą.
 5. W wypadku stwierdzenia podczas odbioru przesyłki jakichkolwiek uszkodzeń opakowania, Klient proszony jest o złożenie reklamacji i zachowanie dokumentu potwierdzającego reklamację przesyłki oraz o niezwłoczny kontakt ze Sklepem Greenburry.
 6. W przypadku opóźnienia w dostawie zakupionego towaru, mimo potwierdzenia wysyłki przez Sklep, Klient proszony jest o niezwłoczne poinformowanie Sklepu o fakcie, że przesyłka nie dotarła w terminie.

VIII. Rozwiązanie umowy sprzedaży

 1. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na adres siedziby Sklepu wskazany w Rozdziale I ust. 1 Regulaminu lub w drodze wiadomości e-mail na adres: kontakt@donumnaturea.com w terminie czternastu dni, licząc od daty odebrania towaru lub od daty jego odebrania przez osobę trzecią wskazaną przez Klienta, inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać:
  1) nazwę i ilość zakupionego towaru,
  2) imię i nazwisko Klienta;
  3) adres zamieszkania Klienta,;

4) datę odbioru towaru;

5) jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru;

6) podpis Klienta, jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej.

 1. W celu ułatwienia Klientom sporządzenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na warunkach określonych w tym rozdziale, na stronie internetowej Sklepu, w zakładce „Formularze” zamieszczony jest przykładowy Wzór odstąpienia od umowy, zgodny z worem określonym w Załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, który po wypełnieniu może być użyty przez Klienta do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Skorzystanie z Wzoru odstąpienia od umowy jest dobrowolne, a Sklep uwzględnia oświadczenia dokonane z jego pominięciem.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sklep dokona na podany przez klienta numer konta bankowego, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 3. Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych innych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. Zwrotu towaru należy dokonać niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany w przypadku wysłania towaru przed upływem 14 dni. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, lecz podmiotami nabywającymi towary w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą postanowień ust. 1-7 nie stosuje się, a zasady i możliwości ewentualnego odstąpienia od umowy regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 7. Reklamacje
 8. Sklep jest zobowiązany dostarczać towar bez wad. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), Sklep Greenburry odpowiada za wady towaru, stwierdzone przed upływem 2 lat od wydania towaru Klientowi w przypadku wad fizycznych, a w przypadku wad prawnych – w okresie 2 lat od dnia w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady lub od dnia prawomocności orzeczenia wydanego w sprawie innej osoby, przez której wszczęcie Klient dowiedział się o istnieniu wady.
 9. Podstawą odpowiedzialności Sklepu z tytułów określonych w ust. 1 i 2 powyżej mogą być w szczególności wady towaru wynikające z jego niewłaściwej jakości, niewłaściwego wykonania lub konstrukcji, fakt nienadawania się towaru do użytku wynikającego z opisu lub z jego przeznaczenia, niekompletność, wady ukryte. Nie są wobec tego uwzględniane reklamacje (przez które rozumieć należy również roszczenia z tytułu niezgodności towaru z umową) z powodu:
  1) wskazanego w opisie towaru braku jednolitej kolorystyki, wynikającej z wyrobu towaru ze skóry naturalnej i sposobu jej wyprawienia,;
  2) wad jawnych, wskazanych w opisie towaru, z powodu których towar ten został przeceniony.

  4. Klienci, którzy chcą złożyć reklamację, powinni zgłosić swoje roszczenie na adres siedziby Sklepu wskazany w Rozdziale I ust. 1 Regulaminu lub w drodze wiadomości e-mail na adres: biuro@multicase24.pl, wskazując:
  1) imię i nazwisko (nazwę firmy);
  2) adres korespondencyjny;
  3) treść swojego żądania (wymiana, naprawa, zwrot ceny, obniżenie ceny);
  4) dokładny opis i powód reklamacji
  5) cenę towaru;
  6) datę otrzymania towaru;
  7) datę stwierdzenia niezgodności towaru z umową.
 10. Klient proszony jest o podanie w zgłoszeniu reklamacji preferowanej przez niego formy kontaktu ze Sklepem oraz danych kontaktowych, w celu jak najsprawniejszego rozpoznania jego reklamacji.
 11. W przypadku, gdy wskutek rozpoznania reklamacji Klientowi będzie miał być wydany towar (reklamowany, nowy, naprawiony), Klient powinien towar odebrać bez zbędnej zwłoki po uzyskaniu informacji o możliwości odbioru towaru, uwzględniając ustalenia miedzy stronami co do czasu i sposobu odbioru towaru.
 12. Reklamowany towar będzie przechowywany przez Sklep nieodpłatnie przez okres 2 miesięcy od otrzymania przez Klienta informacji o możliwości odbioru towaru.
 13. Ze względu na treść ust. 7 powyżej, Klient proszony jest aby w zgłoszeniu reklamacji zawarte zostało jedno z poniższych oświadczeń:

1) „W przypadku braku odbioru przeze mnie towaru w terminie 2 miesięcy od udzielenia mi informacji o możliwości odbioru towaru, wyrażam zgodę na jego protokolarne zniszczenie”;

albo

2) „W przypadku braku odbioru przeze mnie towaru w terminie 2 miesięcy od udzielenia mi informacji o możliwości odbioru towaru, wyrażam zgodę na odpłatne przechowanie towaru na mój koszt, za kwotę 3 zł za jeden dzień, powiększoną o należny podatek VAT, zgodnie z przepisami art. 835-845 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)”.

 1. W razie braku odbioru towaru po upływie okresu jego bezpłatnego przechowania, określonego w ust. 7 powyżej oraz niezłożenia któregokolwiek z oświadczeń określonych w ust. 8 powyżej, Sklep informuje Klienta o możliwości odbioru towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia oraz o skutkach braku odebrania towaru w tym terminie, ustalonych w ust. 11 poniżej.
 2. Odebranie towaru nie później niż z upływem 14 dni od dnia otrzymania informacji o której mowa w ust. 9 powyżej, skutkuje przedłużeniem okresu bezpłatnego przechowania towaru, do dnia odbioru towaru.
 3. W przypadku nieodebrania towaru w okresie 14 dni od dnia otrzymania informacji o której mowa w ust. 9 powyżej, Sklep uprawniony jest do pobierania opłat za bezumowne przechowanie towaru.
 4. W celu ułatwienia Klientom dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, na stronie internetowej Sklepu, w zakładce „Formularze” zamieszczony jest Formularz Reklamacji, który po wypełnieniu może być użyty przez Klienta do zgłoszenia roszczeń wynikających z rękojmi. Skorzystanie z Formularza Reklamacji jest dobrowolne, a Sklep uwzględnia zgłoszenia dokonane z pominięciem Formularza Reklamacji.
 5. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio ust. 4 powyżej. Sklep Greenburry rozpatruje reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 6. Klientowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przez Sklep, przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.
 7. Towary sprzedawane w Sklepie nie są chronione z tytułu gwarancji,  chyba że oferta sprzedaży danego towaru stanowi inaczej.
 1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 2. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług Sklepu Donum Naturea jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 7.0, Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Chrome 10.0.
 3. Sklep Donum Naturea zakazuje dostarczania przez Klientów za pośrednictwem strony Sklepu treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Klientów, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.
 4. Dokonywanie zakupów drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie Klienta jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Klienta oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.
 5. By uniknąć zagrożeń, o których mowa w ust. 2 powyżej, Klient powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.
 6. Sklep Donum Naturea korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej. Komunikacja między komputerem Klienta a serwerem Sklepu zaszyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL (Secure Socket Layer).
 7. Sklep Donum Naturea informuje, że system informatyczny Sklepu może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki Klienta dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych Klienta. Wyłączenie opcji Cookies nie powoduje braku możliwości korzystania z usług Sklepu.
 8. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie.
 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Nox Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Maszynowa 1/1, 02-292 Warszawa jest Administrator Danych Osobowych.
 2. Administrator w ustawowym terminie powoła Inspektora ochrony danych osobowych, do czasu jego powołania w razie pytań odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@donumnaturea.com .
 3. Pani/Pana dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzane są zgodnie z prawem wyłącznie w określonych celach i w niezbędnym zakresie.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 5. realizacji umów zawartych przez administratora;
 6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 9. prawo dostępu do danych osobowych;
 10. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 11. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 12. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 13. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 14. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 15. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 16. Załącznikiem do Regulaminu jest Polityka Prywatności Sklepu Greenburry określająca cel i zakres zbieranych przez Sklep danych Klientów.

XII. Prawa autorskie

Sklep Donum Naturea informuje, że nie wyraża zgody na kopiowanie i wykorzystywanie w jakimkolwiek celu innym niż podjęcie decyzji o zakupie towaru opisów i zdjęć towarów znajdujących się na stronie Sklepu Donum Naturea.